Kompetenskriterier

Nedan kan Du läsa om kompetenskriterierna som styr Grönt Kort för Växtodling, Mjölk, Gris, Trädgård, nivå 1.

Kriterier för yrkesodling trädgård

Grönt Kort yrkesodling trädgård omfattar produktion av grönsaker, frukt, bär samt prydnadsväxter och plantskoleväxter på friland och i växthus. I prydnadsväxter ingår odling av småplantor, utplanteringväxter, krukväxter, lökväxter och snittblommor.

 • Du ska ha en grov ”känsla”- allmänbildning om krav på jordart/substrat, växtföljd, växtnäring, skörd och lagring i samband med odling och efterhantering av trädgårdgrödor på friland och i växthus. Här ska kunna göras rimlighetsbedömningar på aktuella nivåer.
 • Du ska kunna utföra de vanligaste uppgifterna i ett odlingsföretag utan instruktion och oberoende av vilka grödor/kulturer som odlas. Med de vanligaste uppgifterna menas de som är mycket återkommande och av rutinkaraktär.
 • Du ska med instruktionsbok/servicebok självständigt kunna sätta dig in i hur maskiner och annan teknikutrustning fungerar i trädgårdsföretaget.
 • Du ska kunna identifiera och upptäcka vanliga skadegörare.
 • Du ska kunna identifiera vanliga ogräs.
 • Du ska kunna planera arbetet runt din arbetsplats så att det fungerar på ett säkert, effektivt och ergonomiskt bra sätt.
 • Du ska kunna upptäcka när det finns säkerhetsrisker för anställda eller besökare i företaget.
 • Du ska ha grundläggande kännedom om elsäkerhet i trädgårdföretag.
 • Du ska ha en upptränad iakttagelseförmåga som gör att du kan upptäcka större felaktigheter och om möjligt ge förslag på hur problemen kan avhjälpas.
 • Du ska ha en god kännedom om vilka växter som produceras eller säljs i ett trädgårdsföretag.

Vid examination kommer det att göras en helhetsbedömning. Det gäller att visa på färdigheter som gör dig lämplig för anställning inom yrkesodling trädgård.

Kriterier för växtodling, nivå 1
Odling

 • Du ska ha en grov ”känsla” – allmänbildning – om våra vanligaste lantbruksgrödors krav på jordart, växtföljd, växtnäring och vattenhalt vid skörd resp. lagring. Det innebär att du ska kunna ange nivåer på ovanstående för att kunna göra rimlighetsbedömningar.

Med våra vanligaste lantbruksgrödor avses spannmål, vallgrödor, ärtor, oljeväxter och potatis.

 • Du ska kunna beräkna aktuella spridningsmängder utifrån utmatningsprov och tvärtom.
 • Du ska kunna göra enklare beräkningar rörande vattenhalt och nedtorkning.

Maskiner/Teknik

 • Du ska utan instruktionsbok ha en sådan kunskap att du har en grov ”känsla” för var det kan finnas olika servicepunkter.
 • Du ska med hjälp av instruktions / servicebok självständigt kunna utföra daglig service och enklare justeringar.
 • Du ska ha en upptränad iakttagelseförmåga som gör att du kan upptäcka större felaktigheter samt ge förslag på hur problemet kan avhjälpas.
 • Du planerar arbetet med – och runt – maskinerna så att det sker på ett säkert och effektivt/energieffektivt sätt.
 • Du ska utifrån konkretiserade fall ge exempel på hur och vilka justeringar som ska göras för att uppnå önskat resultat.
 • Du ska utifrån konkretiserade fall kunna ge exempel på hur du ska köra på säkraste, billigaste och effektivaste sätt.
 • Du ska ha grundläggande kunskaper om spannmålshantering i varmluftstork och känna till anläggningens huvudkomponenter samt enklare ätgärder för säker hantering och lagring av spannmål, oljeväxter och ärtor.
 • Du ska ha en grundläggande kunskap över vad som krävs för att utföra reparationer med svets i en gårdsverkstad. Kunskaper motsvarande ”Heta arbeten” är lämpligt.
 • Du ska ha grundläggande kännedom om elsäkerhet i lantbruket.

Vid examination kommer helheten att bedömas. Stor vikt läggs på att arbetet sker på ett säkert, ansvarsfullt och effektivt sätt med ”känsla” för maskiner. Detta för att få fram motsvarigheten till det som inom djurbranschen kallas för ”djuröga”.

Kriterier för djurskötare – mjölk, nivå 1
Skötsel - allmänt

MÅL

Att självständigt, med viss handledning, kunna klara alla moment som ingår i den dagliga skötseln i en mjölkbesättning, d.v.s. sköta en besättning med mjölkkor, sinkor, ungdjur och kalvar.

Arbetsuppgifterna innebär att eleven/den yrkesverksamma ska:

 • Kunna utföra skötselrutiner för ungdjur och kalvar
 • Kunna utföra skötsel rutiner för mjölkkor och sinkor
 • Känna till skillnader i skötselrutiner för ungdjur och kalvar vid olika åldrar/vikter
 • Kunna mjölkningsrutiner
 • Känna till olika disk och mjölkningsanläggningar
 • Känna till olika utgödslingssystem
 • Kunna föra journal över händelser i en besättning
 • Kunna märka och registrera kalvar
 • Känna till och förebygga olycksrisker i arbetet
 • Känna till rutiner för god hygien vid besök, mjölkning, diskning, foder o vattenhantering, utgödsling och rengöring av övrig utrustning och olika utrymmen.
 • Känna till och inse att det finns ett samband mellan produktionsekonomi och skötsel av djuren

Djur

MÅL

Att ha tillräckliga kunskaper för att kunna bedöma djurens beteende och tillväxt etc

Arbetsuppgifterna innebär att eleven/den yrkesverksamma ska:

 • Känna till djurens normala beteende
 • Kunna upptäcka om djuren avviker från normalt beteende
 • Känna till hur man förbereder för kalvning och vanligaste problemen som kan uppstå
 • Känna till olika problem som kan uppstå vid tillvänjning av ny foderstat
 • Kunna upptäcka om djuren avviker från förväntad tillväxt
 • Känna till hullbedömning

Djurhälsovård

MÅL

Att känna till hur man förebygger och upptäcker de vanligaste hälsostörningarna i en mjölkbesättning.

Att ha kännedom om hantering, förvaring och handhavande av läkemedel inkl. journalföring av behandlingar.

Arbetsuppgifterna innebär att eleven/den yrkesverksamma ska:

 • Känna till hur man praktiskt kan förebygga de vanligaste sjukdomarna
 • Känna till smittspridning och hur detta begränsas
 • Känna till regler för hantering av läkemedel inkl. journalföring. Vid delegerad läkemedelsanvändning krävs att personen som hanterar läkemedel har en av Jordbruksverket godkänd utbildning.

Fruktsamhet

Anm: För att inseminera djur krävs en av Jordbruksverket godkänd utbildning.

MÅL

Att känna till de vanligaste måtten  på fruktsamhet och dess betydelse för att nå ett bra produktionsresultat

Arbetsuppgifterna innebär att eleven/den yrkesverksamma ska:

 • Känna till brunsttecken på kor och kvigor
 • Känna till lämplig seminerings/betäckningsvikt för kvigor
 • Kunna bedöma rätt tidpunkt för seminering/betäckning
 • Känna till lämplig tidpunkt för dräktighetsundersökning

Kalvning

MÅL

Att kunna det normala kalvningsförloppet, upptäcka avvikelser och vidta åtgärder för god omsorg om ko och kalv

Arbetsuppgifterna innebär att eleven/den yrkesverksamma ska:

 • Känna till det normala kalvningsförloppet och upptäcka avvikelser
 • Kunna hantering av kon och kalven i samband med förlossning
 • Känna till råmjölkens betydelse och inom vilken tidsrymd kalven bör ha den
 • Känna till olika åtgärder vid komplikationer i samband med kalvning
 • Känna till olika åtgärder vid t ex  livmoderframfall och kvarbliven efterbörd

Foder

MÅL

Att ha kunskap om de vanligaste fodermedlen som kan förekomma i en mjölkbesättning samt känna till lämpliga utfodringsrutiner

Arbetsuppgifterna innebär att eleven/den yrkesverksamma ska:

 • Känna till lämpliga utfodringsrutiner för grovfoder och kraftfoder samt mix
 • Känna till vanliga tekniska hjälpmedel i samband utfodring
 • Kunna och känna igen de vanligaste fodermedlen till mjölkkor och ungdjur
 • Kunna göra rimlighetsbedömningar på foderstater till ungdjur och mjölkkor
 • Kunna bedöma olika foderpartier med hänsyn till lämplighet/hygienkrav
 • Känna till åtgärder för god vattenhygien och vattentillgång under stall o betesperiod
 • Kunna använda traktor och lastmaskin i samband med utfodring

Etik och djuromsorg

MÅL

Känna till och förstå vad det innebär att vi har en djurskyddslag och att vi har ett gemensamt ansvar att tillförsäkra en god djuromsorg

 • Känna till att vi har en moralisk skyldighet att behandla varandra och djuren ansvarsfullt och med respekt
 • Känna till att djur ska respekteras som kännande varelser
 • Känna till att Sveriges bönder anser att djur kan utnyttjas för mänskliga syften under ansvar och med god djuromsorg.

Teknik

MÅL

Känna till och förstå att djurskötaryrket även innebär användning av datorer och tekniska hjälpmedel

 • Känna till datorprogram och tekniska hjälpmedel som används i mjölkproduktionen

som tex olika journaler, rådgivningsprogram, utfodringssystem, mjölknings och disksystem samt olika utgödslingssystem

 • Kunna använda traktor och lastmaskin i samband med utfodring
 • Kunna hantera  utrustning för att kunna klippa djuren
 • Kunna hantera utrustning för tvätt av ladugården

Ergonomi och  förebyggande av olyckor

MÅL

Känna till  olycksrisker och hur man undviker akuta skador samt belastningsskador

 • Rätt teknik vid lyft och mjölkning, rengöring mm
 • I samband med mjölkning  - sparkar och tramp
 • I samband med förflyttning och uppbindning av djur
 • Halkskador – hala golv o gångar
 • Klämskador, portar, djur
 • Kemikalier
 • Fodersilo
 • Damm och mögel
 • Stegar
 • Buller
 • Flytgödselhantering

Kriterier för djurskötare – gris, nivå 1
Kompetens att genomföra uppgifter och lösa praktiska problem

En djurskötare i en svinbesättning behöver kunna genomföra och lösa problem och genomföra följande uppgifter:

Skötsel - allmänt

För en djurskötare är det viktigt att självständigt kunna klara alla moment som ingår i den dagliga skötseln i en svinbesättning, dvs sköta en besättning med suggor, smågrisar och slaktsvin.

Arbetsuppgifterna innebär att man ska:

 • Kunna skötselrutiner för smågrisar och tillväxtgrisar.
 • Kunna skötsel rutiner för suggor och sinsuggor
 • Kunna skillnader i skötselrutiner för grisar vid olika åldrar/vikter
 • Kunna skötsel rutiner runt grisning
 • Känna till olika utgödslingssystem
 • Kunna föra journal över händelser i en besättning
 • Märka grisar och registrera grisar
 • Känna till och förebygga olycksrisker i arbetet
 • Känna till rutiner för god hygien vid besök, grisning, brunster, foder o vattenhantering, utgödsling och rengöring av övrig utrustning och olika utrymmen.

Djur

Viktigt att   kunna bedöma djurens beteende och tillväxt etc

Arbetsuppgifterna innebär att man ska:

 • Känna till djurens normala beteende
 • Kunna upptäcka om djuren avviker från normalt beteende
 • Känna till hur man förbereder för grisning och vanligaste problemen som kan uppstå
 • Känna till suggans modersegenskaper
 • Känna till olika problem som kan uppstå vid avvänjning
 • Kunna upptäcka om djuren avviker från förväntad tillväxt
 • Känna till hullbedömning

Fruktsamhet

Viktigt att  känna till de vanligaste måtten  på fruktsamhet och dess betydelse för att nå ett bra produktionsresultat. Anm: För att inseminera djur krävs en av Jordbruksverket godkänd utbildning.

Arbetsuppgifterna innebär att man ska:

 • Känna till brunsttecken på gyltor och suggor
 • Känna till lämplig seminering/betäckning
 • Kunna bedöma rätt tidpunkt för seminering /betäckning
 • Känna till hur man kan upptäcka ej dräktig och fruktsamhetsstörningar
 • Känna till lämplig tidpunkt för dräktighetsundersökning

Grisning

Djurskötare ska  känna till det normala grisningsförloppet, upptäcka avvikelser och vidta åtgärder för god omsorg om sugga och grisar

Arbetsuppgifterna innebär att man ska:

 • Känna till det normala grisning och upptäcka avvikelser
 • Kunna hantering av sugga och smågrisar i samband med förlossning
 • Känna till råmjölkens betydelse och inom vilken tidsrymd smågrisarna bör ha den
 • Kunna olika åtgärder vid komplikationer i samband med grisning
 • Kunna olika åtgärder vid t ex  grisningsfeber och kvarbliven efterbörd

Foder

Djurskötare ska känna till och känna igen de vanligaste fodermedlen som kan förekomma i en svinbesättning samt känna till lämpliga utfodringsrutiner

Arbetsuppgifterna innebär att man ska:

 • Känna till lämpliga utfodringsrutiner
 • Känna till vanliga tekniska hjälpmedel i samband utfodring
 • Kunna och känna igen de vanligaste fodermedlen
 • Känna till samband näringsbehov för tillväxt, olika vikt
 • Kunna göra rimlighetsbedömningar på foderstater
 • Kunna bedöma olika foderpartier med hänsyn till lämplighet/hygienkrav
 • Känna till åtgärder för god vattenhygien och vattentillgång

Teknik

En djurskötare ska informeras om och känna till följande olycksrisker och hur man undviker akuta skador samt belastningsskador

 • Rätt teknik vid lyft, rengöring mm
 • I samband med förflyttning av djur
 • Halkskador – hala golv o gångar
 • Klämskador, portar, djur
 • Kemikalier
 • Fodersilo
 • Damm och mögel
 • Stegar
 • Buller
 • Flytgödselhantering

Djurhälsovård

Känna till hur man förebygger och upptäcker de vanligaste hälsostörningarna i en besättning. Att ha kunskap om hantering, förvaring och handhavande läkemedel inkl. journalföring av behandlingar.

Arbetsuppgifterna innebär att man ska:

 • Känna till hur man praktiskt kan förebygga de vanligaste sjukdomarna
 • Känna till smittspridning och hur detta begränsas
 • Kunna regler för hantering av läkemedel inkl. journalföring. Vid delegerad läkemedelsanvändning krävs att personen som hanterar läkemedel har en av Jordbruksverket godkänd utbildning.

Ekonomi

Känna till de ekonomiska förutsättningarna i svinproduktionen.

Att ha kunskap att bedöma de ekonomiska konsekvenserna vid olika produktionsresultat och en allmän förståelse för marknadens villkor och kvalitetsprogram.

Arbetsuppgifterna innebär att man ska:

 • Kunna förstå vad som påverkar lönsamheten
 • Kunna utifrån produktionsresultaten värdera det ekonomiska resultatet
 • Kunna analysera och förbättra det ekonomiska produktionsresultatet.
Naturbrukets Yrkesnämnd, Franzéngatan 6, 105 33 Stockholm Tel: 08-787 50 00